انستیتوی پزشکی طبیعی و بهداشت پا اکردیته توسط دولت کانادا و کبک و انجمن‌های پرفسیونل دروس زیر را به‌‌‌ طریق اینترنتی به‌ زبان‌های فارسی‌فرانسه و انگلیسی‌ تدریس می‌کند

دکترای پزشکی طبیعی

دکترای گیاه درمانی

زالو درمانی

زنبور درمانی

کرم درمانی

بهداشت پا

و درس‌های دیگر

برای اطلاع بیشتر با ما تماس بگیرید

ismap@ismapquebec.com

1-418-4409494
Accueil.html
Etudes_et_diplomes.html
Activites.html
qui_somme-nous.html
AromathérapieAromatherapie.htmlAromatherapie.htmlshapeimage_11_link_0
Santé et ReligionSante_et_Religion.htmlSante_et_Religion.htmlSante_et_Religion.htmlshapeimage_12_link_0shapeimage_12_link_1
Ethiqueethique.htmlethique.htmlshapeimage_13_link_0
Immobilisationtec_immo_urg.htmltec_immo_urg.htmlshapeimage_14_link_0
Larvothérapielarvotherapie.htmllarvotherapie.htmlshapeimage_15_link_0
Jeûne thérapiejeune_therapie.htmljeune_therapie.htmlshapeimage_16_link_0
Hirudithérapiehiruditherapie.htmlhiruditherapie.htmlshapeimage_17_link_0
Iridologieiridologie.htmliridologie.htmlshapeimage_18_link_0
Podokinésie kinépodipodokinesie.htmlpodokinesie.htmlshapeimage_19_link_0shapeimage_19_link_1
Pied sportifpied_sportif.htmlshapeimage_20_link_0
Apithérapieapitherapie.htmlapitherapie.htmlshapeimage_21_link_0
 Ostéopathie
du piedosteopathie.htmlosteopathie.htmlshapeimage_22_link_0shapeimage_22_link_1
Pied
 diabétiquepied_diabetique.htmlpied_diabetique.htmlshapeimage_23_link_0shapeimage_23_link_1
 PodothérapiePodotherapie.htmlshapeimage_24_link_0
 NaturopathieNaturopathie.htmlNaturopathie.htmlshapeimage_25_link_0
Nos collaborateursnos_collaborateurs.htmlnos_collaborateurs.htmlnos_collaborateurs.htmlshapeimage_26_link_0shapeimage_26_link_1
nos_collaborateurs.html
nos_collaborateurs.html
Nos produitsnos_collaborateurs.htmlnos_collaborateurs.htmlshapeimage_29_link_0